AICINĀJUMS (LV; RUS)

      Aicinu Tevi 10. Saeimas vēlēšanās atbalstīt manu, Kalnozolu Valda kandidatūru!
Esmu nolēmis piedalīties šajās vēlēšanās, jo man ir pieredze gan uzņēmējdarbībā,
gan politikā, bet pats galvenais, kandidēt mani aicināja vairāki desmiti cilvēku,
ar kuriem kopā esmu strādājis. Vairāk kā divdesmit gadus nodarbojos ar
uzņēmējdarbību un šajā laika posmā radīju tūkstošiem darba vietas gan
Latvijā, gan ārzemēs. Vadīju uzņēmumus gan celtniecībā, gan tūrismā, gan
grāmatvedībā, gan lauksaimniecībā. Ar manu vārdu var saistīt tādus veiksmīgus
uzņēmumus kā RAMIRENT, BKB (būvkonstruktoru birojs), JUMURDAS ATPŪTAS
KOMPLEKSS, OK BŪVMATERIĀLI, KALNOZOLS UN PARTNERI, z/s A Kalnozoli. Esmu
vadījis uzņēmumus Latvijā, Vācijā, Krievijā ( Maskavā, Čeļabinskā, Kalnu Altajā)
un Norvēģijā.
       No 2000.-2004. gadam biju Rīgas Domes deputāts un veiksmīgi pildīju Vides
komitejas priekšsēdētāja amatā. Šo darbu uzņēmos, lai sargātu vidi. Un man tas
izdevās. Man izdevās nosargāt daudzas Rīgas dabas teritorijas no apbūves,
attīrīt tās no atkritumiem. Atbalstīju ilgtspējīgu, dabai draudzīgu Rīgas attīstību.
Palīdzēju uzsākt darbību sabiedriskajai organizācijai PĒDAS, kuras galvenais
mērķis ir sakopta un tīra vide mums apkārt.
      No 2002.-2004. gadam biju Latvijas šaha federācijas prezidents. Ar manu
personīgu atbalstu Rīgā tika organizēti daudzi nozīmīgi šaha pasākumi (turnīri).
      Kā Saeimas deputāts es sekmēšu Latvijas attīstību. Iestāšos par ekoloģiski
tīras tautsaimniecības izaugsmi, kurai ir augsta pievienotā vērtība. Atbalstīšu
izglītības un medicīnas uzņēmējdarbību, loģistikas nozari, rosināšu, lai banku
sistēma būtu ieinteresēta uzņēmējdarbības attīstībā. Latvijas valstij, kā K.Ulmaņa
vadības laikā, ir jāiegulda līdzekļi ar eksportu saistītās tautsaimniecības nozarēs.
     Strādāšu, lai Latvijas iedzīvotāji vairāk lepotos ar savu valsti. Sekmēšu
sabiedrības vienotību, atbalstot visu Latvijā dzīvojošo tautību kultūras tradīcijas.
Īpaši iestāšos par latviešu tautas vēstures un kultūras saglabāšanu un
nostiprināšanu. Latvijas valsts ir vienīgā vieta pasaulē, kur kopt latvisko vidi un
dzīvesveidu.
      Esmu pārliecināts, ka veselības aizsardzības jomā vairāk jāatbalsta preventīvus
un profilaktiskus pasākumus, lai Latvijas iedzīvotāji augtu veseli un fiziski attīstīti,
tādejādi samazinot arī veselības budžeta izdevumus.
      Latvijai, līdzīgi kā Šveicei, jāveido neitrāla un pret kaimiņiem draudzīga
ārpolitika, kas sekmētu Latvijas dažādu tautsaimniecības nozaru attīstību.
      Es zinu, ka daudz spēka būs jāvelta izglītības un zinātnes sistēmas
sakārtošanai. Tikai gudra, zinoša un darboties griboša nācija spēs attīstīt Latviju
un tās tautsaimniecību, nodrošināt cilvēku labklājību un valsts uzplaukumu.
      Stāvot malā, kritizējot mēs nevirzīsimies augšup. Tikai kopīgi uzņemoties
iniciatīvu, iesaistoties un darot, palīdzot viens otram, mēs celsim mūsu Latviju!

    Būšu pateicīgs par Jūsu atbalstu, ja  2. oktobrī  Saeimas vēlēšanās
nobalsosiet par ZZS 6. Sarakstu, Rīgas vēlēšanu apgabalā ar  krustiņu
atzīmējot  6. kandidātu Kalnozolu Valdi!


Здравствуйте, уважаемый избиратель!

Призываю тебя в день выборов 10 сейма поддержать мою, Валдиса Калнозолса, кандидатуру! Я решил принять участие в этих выборах  так как имею опыт и предпринимателя, и, политика, но самое главное, выставить мою кандидитуру меня призывали десятки людей, с которыми вместе доводилось работать. Больше двадцати лет занимаюсь предпринимательской деятельностью и за это время предоставил тысячи рабочих мест как в Латвии ,так и за рубежом.
Руководил предприятиями в сферах: строительство, туризм, бухгалтерия, сельское хозяйство. С моим именем как-то связаны  такие успешные предприятия, как:
Ramirent, BKB (Бюро строительных конструкций), Jumurdas atpūtas komplekss, OK būvmateriāli, Kalnozols un Partneri,  z/s A KalnzoliI. Я  руководил предприятиями в Латвии, Германии, России (Москва, Челябинск, Горный Алтай), Норвегии.
       С 2000 по 2004 г. Был депутатом в Рижской Думе и успешно работал в должности председателя комитета  по охране Среды. За ту  работу взялся, чтобы оберегать среду обитания. И мне удавалось. Много естественной территории Риги сохранено от застроек, очищено от отходов. Поддерживал долгосрочное, дружественное природе развитие Риги. Способствовал становлению общественной организации PĒDAS, у которой главная цель: чистая и ухоженная среда вокруг нас.
      С 2002 по 2004г. Был президентом  федерации шахмат Латвии. При моей личной поддержке  в Риге были организованы значительные шахматные турниры.
     Как  депутат нового сейма, я  буду способствовать успешному развитию Латвии. Выступлю за  экологически чистую продукцию народного хозяйства, у которой высокая прибавочная стоимость. Поддержу предпринимательство в системе образования и в медицине, в отрасли логистики; постараюсь, чтобы банковская система была заинтересована в развитии предпринимательской деятельности в государстве Латвия. Как когда-то,  во время правления К.Улманиса, надо вкладывать средства  в отрасли народного хозяйства, связанные с экспортом.
      Буду трудиться, чтобы жители Латвии больше гордились своим государством. Приложу усилие для единения общества, поддерживая культурные традиции всех народностей, проживающих в Латвии. Особый упор сделаю в дело сохранения истории и культуры латышского народа. Государство Латвия– единственное место в мире, где  ухожены латвийская среда и образ жизни.
      Я уверен, что в деле охраны здоровья, надо поддерживать предупредительные и профилактические меры, чтобы  жители Латвии росли здоровыми и физически развитыми и, как  следствие, будут уменьшены затраты в бюджете ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.
Латвии, по примеру  Швейцарии, надо проводить нейтральную и дружественную по отношению к соседям внешнюю политику, которая  будет способствовать развитию многих отраслей народного хозяйства.
      Я знаю, что много сил придется потратить для приведения в порядок систему образования и науку. Только  умная, знающая и желающая работать нация, сможет развить Латвию и ее народное хозяйство, обеспечив благосостояние людей и процветание страны.
       Находясь в стороне, критикуя, мы  не станем расти. Только при общей инициативе, вместе трудясь, помогая друг другу, мы построим нашу Латвию!

Буду признателен за Вашу поддержку, если 2 октября 2010 г.на выборах сейма проголосуете за ZZS 6.список, в Рижском избирательном округе крестиком отметив 6  кандидата Валдиса Калнозолса.