Dievs, Tava zeme deg!

„1943. gadā top A.Eglīša un L. Garūtas nemirstīgā kantāte "Dievs, Tava zeme deg!". Tas ir satricinoši dramatisks mākslas darbs, kurā tautas izmisums uz tēvzemes bojāejas sliekšņa ietverts plašā simboliskā tēlojumā. 1944.gada 15.martā tūkstošiem un atkal tūkstošiem ļaudis atkārtoti plūda uz Veco Ģertrūdes baznīcu Rīgā un Annas baznīcu Liepājā, lai klausītos, pārdzīvotu un lūgtu Dievu līdz ar Garūtas-Eglīša patriotiskās kantātes atskaņojumu.


Dr. Philol. Dzidra Vārdaune”

Ir pagājuši 65 gadi un šī kantāte ir tikpat skaudra.

Mēdijos izskanējis, ka 30.000 Latvijas iedzīvotāji ar ģimenēm pametīs dzimteni, meklējot darbu un iztikas līdzekļus!

Pieprasām valdībai nekavējoši, jau šonedēļ veikt reālus ekonomikas stimulēšanas pasākumus!!!

Mūsu priekšlikumi:

1) iepludināt naudu ekonomikā, veicot valsts un pašvaldības mazos un vidējos iepirkumus, tā radot jaunas darba vietas. 50% no ieguldītās naudas jau tuvākajos mēnešos ieplūdīs nodokļu veidā atpakaļ valsts budžetā.

- ēku siltināšana,

- ēdināšanas pakalpojumi skolās, pansionātos, slimnīcās un citās valsts finansētās iestādēs,

- teritoriju labiekārtošana un telpu uzkopšana valsts un pašvaldības īpašumos,

- mazie un vidējie celtniecības iepirkumi (remonti, jaunbūves)

- transporta, grāmatvedības u.c. pakalpojumi.

2) vienoti konkursu nolikumi, kas daļēji izslēdz negodīgu konkurenci. Noteikumos kā obligātu neiekļaut iepriekšējo gadu apgrozījumu un banku garantijas, izņemot avansa garantiju. Lai izslēgtu dempingu, izvēlēties otru lētāko piedāvājumu. Obligāta prioritāte Latvijas ražojumiem un pakalpojumiem.

3) aizdevuma naudu, banku stabilizācijai, par kuru mēs maksājam aizdevuma procentus, ieguldīt valsts bankās Parex un Hipotēku, kredītu izsniegšanai ekonomikas stimulēšanai.

4) 90% valsts un pašvaldības uzņēmumu peļņas ieguldīt ekonomikas stimulēšanai.

5) VID atmaksāt viena mēneša laikā uzņēmējiem pārmaksātos nodokļus, no iesnieguma saņemšanas, tā neatņemot uzņēmējdarbībai apgrozāmos līdzekļus.

6) korupcijas apkarošanai piesaistīt neatkarīgus , labi motivētus speciālistus un dienestus, piem., ārzemju.

7) valdībai padarīt efektīvāku valsts pārvaldi, ātri un skaidri definēt valsts funkcijas un to izpildītājus.

8) lai veicinātu ekonomikas atveseļošanos, sniegt vairāk pozitīvas informācijas par norisēm tautsaimniecībā.

Nobeigumā vēlētos atgādināt, ka mums bija savs VEF, RRR, riteņu un mopēdu rūpnīca „Sarkanā zvaigzne”, sava autorūpniecība RAF, vagonu rūpnīca RVR, pusvadītāju rūpnīca ALFA, pieprasīta pārtikas rūpniecība, lauksaimniecības tehnikas rūpniecība, ražojām veļas mašīnu „Rīga”, šūšanas fabrika „Latvija”, trikotāžas rūpniecība un daudzas citas tautsaimniecības nozares! Ja mums tas viss bija, tātad MĒS TO VARAM!!Valdis Kalnozols,

Edgars Tavars

Zaļās partijas Rīgas pils. Ziemeļu nodaļas biedri

ATTĪSTĪBU LATVIJAI! (LV; RUS)

Latvija ir valsts ar augstāko bezdarba līmeni ES! Simtiem tūkstošu Latvijas iedzīvotāju strādā un dzīvo ārpus Dzimtenes. Latvijas tautsaimniecība attīstās neskaidri un haotiski. Latvija ir valsts, kur vara pieder nevis tautai vai tās pārstāvjiem, bet ierēdņiem. Latvijas iedzīvotāji kļūst vecāki un izmirst. Šīs un vēl daudzas citas lietas nepacietīgi gaida kārtīgas saimnieka rokas pieskārienu!
Taču ir arī citādi piemēri, mēs visi esam redzējuši kā attīstās Ventspils pilsēta! Tūristi un mūsu pašu Latvijas iedzīvotāji brauc apskatīt skaisto un sakopto Ventspili, kura ir pazīstama visā pasaulē kā augsta līmeņa Eiropas kūrorta pilsēta! Ventspilī tiek attīstīti jauni uzņēmumi un radītas jaunas darba vietas! Ventspils iedzīvotāji ir lepni ar savu vadību un gadu no gada atkārtoti ievēl Aivaru Lembergu par pilsētas vadītāju!


Latvijai trūkst kārtīgs vadītājs, kurš kā prasmīgs saimnieks rūpētos par Latvijas attīstību un izaugsmi, nevis domā par sponsoru interesēm un savu kabatu. Latvijai ir jāattīstās, ne tikai jāizdzīvo!


Daudzu partiju demokrātisko kompromisu strīdu rezultātā, valstī nav skaidras vienotas vīzijas. Apzinoties, ka dotajā brīdi Latvijai vislabākais iespējamais valsts vadītājs ir Aivars Lembergs, aicinām visus, kuri atbalsta mūsu uzskatu, aktīvi paust savu viedokli! Atbildīgs amats nozīmē ne tikai iespēju realizēt savas spējas, bet arī lielu atbildību, skauģu nenovīdību, nomelnošanu un citas pretdarbības. Ir jābūt lielam tautas atbalstam un gribasspēkam, lai šajā laikā uzņemtos Latvijas vadību attīstības virzienā! Latvijai ir jāattīstās, ne tikai jāizdzīvo, taču bez laba valsts vadītāja mēs to nepaveiksim! A.Lembergam ir stipra komanda - R. Vējonis, J. Dūklavs un daudzi citi, kas jau ir pierādījuši savu varēšanu ar reāliem darbiem valsts labā! A.Lembergs ir parādījis, ka spēj vadīt komandu attīstības un izaugsmes virzienā!


Aicinām Latvijas iedzīvotājus izvirzīt par Latvijas valsts vadītāju Aivaru Lembergu, kā uz doto brīdi labāko premjerministra amata kandidātu!


Ja mēs ikkatrs stingri un skaidri parādīsim savu nostāju, partijas savos kompromisu strīdos būs spiestas ņemt vērā mūsu viedokli! Būsim aktīvi!


Ikvienu, kas atbalsta mūsu nostāju - Aivaru Lembergu par nākamās saeimas ministru prezidentu! - aicinām apvienoties! Pieredze rāda, ka neskatoties uz mūsu valsts politisko sadrumstalotību, partijas ieklausās daudzskaitlīgā un stiprā tautas viedoklī!


Aicinām tos, kuri atbalsta mūsu viedokli, sūtīt vēstules un e-pastus! Mēs palīdzēsim jums apvienoties un kopīgi paust mūsu viedokli.


Развитие Латвии!

        Латвия это государство с самым  высоким уровнем безработицы в ЕС! Сотни тысяч жителей Латвии работают и живут за пределами Родины.
Народное  хозяйство  Латвии развивается непонятно и хаотично.
Латвия –государство, в котором  власть  не принадлежит народу или его представителям, а чиновникам. Жители Латвии стареют и вымирают.
Это и еще многое с нетерпением ожидает прикосновения рук настоящего хозяина.
        Но всеже есть и другие примеры, мы все видели, как развивается город Вентспилс! И туристы  и жители Латвии едут посмотреть на красивый и ухоженный Вентспилс, известный всему миру, как  высокого уровня европейский город-курорт! В Вентспилсе развиты новые предприятия и предложены новые рабочие места! Жители Вентспилса горды своим руководством и ежегодно вновь избирают Айвара Лембергса главой города!
        Латвии необходим  истиный руководитель, который, как разумный хозяин  будет заботиться о развитии и совершенствовании Латвии, а не об интересах
спонсоров и своем кармане. Латвии необходимо развитие, а не только выживание!
         В результате  демократических споров и поисков компромисов среди многих партий у государства нет ясной единой цели.
Сознавая, что в данный момент  для Латвии наилучшим возможным руководителем государства будет Айварс Лембергс, призываем всех, кто поддерживает нашу точку зрения, активно выразить свое мнение!
Ответственная должность означает не только возможность реализации своих идей, но и большую ответственность,преодолевая злопыхательство,очернительство и прочее противодействие.
Необходима значительная поддержка народа, сильное желание чтобы в это время  взяться вести Латвию в направлении развития! Латвии надо развиваться, а не только выживать, но без хорошего руководителя государства мы это не осилим!
У А.Лембергса имеется сильная команда: Р.Вейонс, Я.Дуклавс и другие, которые уже показали свое умение своим трудом на благо Латвии.
А.Лембергс показал, что умеет руководить командой  и вести доверенное дело в направлении развития и роста!
        Призываем  жителей Латвии выдвинуть Айвара  Лембергса в руководство государством   на должность премъер министра, как в данный момент, наилучшую кадидатуру!
        Если каждый из нас  твердо и ясно  выразит свое мнение, партии в своих спорах и поисках компромисов будут вынуждены прислушаться к нашей точке зрения! Будем активны!
         Каждого, который поддерживает нашу установку- Айварс Лембергс  премъер министр следующего сейма! – призываем.Oбъеденяйтесь!
Опыт показывает, что, несмотря на политическую раздробленность нашего государства, партии прислушиваются  к многочисленному и сильному мнению народа!
       Приглашаем тех, кто поддерживает наше мнение, присылать письма и е-письма! Мы поможем Вам объедениться и сообща выразить свое мнение.
                                                                          Valdis Kalnozols - valdis@kalnozols.eu
Edgars Tavars- edgars.tavars@gmail.com

Kredītņēmēj- līgumus var nepildīt!!!

AS „Swedbank” vadība un pārstāvji kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisija (turpmāk tekstā FKTK) uzskata līgumsaistību nepildīšanu, klienta naudas ieturēšanu un atgriešanu sev vēlamā laikā par normu! Kā arī par finanšu līdzekļu izmantošanu nav jāmaksā!


2006. gada 7.decembrī pircējs un pārdevējs noslēdza darījuma konta līgumu ar Hansabanku (Swedbank). Pēc līguma nosacījumiem, bankai darījumu kontā ieskaitītā nauda bija vai nu jāpārskaita pārdevējam vai jāatgriež pircējam līdz 2006. gada 31.janvārim (lūdzu pievērst uzmanību datumam). Tikai 2008. gada 17.decembrī banka nolēma, ka tai jāpilda līguma punkts Nr. 4.1.3. un atgrieza naudu pircējam, tādā veidā pārvaldot klientu finanšu līdzekļus divus gadus bez klienta piekrišanas. Līdz šim brīdim banka nav atvainojusies, kur nu vēl atgriezusi 150 Ls (darījuma konta atvēršanas izmaksas) par nekvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, nemaz nerunājot par jebkādiem maksājumiem par finanšu līdzekļu izmantošanu (tādā veidā gūstot peļņu) un zaudējumu radīšanu. Viskuriozākais, ka AS „Swedbank” valdes priekšsēdētājs Māris Mančinskis atbildes vēstulē norāda, ka „Swedbank katru jautājumu un klienta pretenziju risina, ievērojot savstarpēji panāktās vienošanās, līgumus un spēkā esošos normatīvos aktus, par pamatu ņemot gan abpusēju izdevīgumu, sadarbību, attīstību, kā arī Swedbank vērtības”. Šķiet, ka Swedbank vērtība tomēr ir līguma nepildīšana!

Mūsu valsts labi atalgotie finanšu uzraugi, FKTK priekšsēdētājas Irēnas Krūmanes personā, pat neiedziļinās lietā un atbild, ka banka var nepildīt līguma saistības, ja viņi tā uzskata par pareizu esam. Vēl vairāk žēl, ka FKTK, neiedziļinoties lietas būtībā, aicina risināt jautājumu tiesas ceļā, lai gan mēs visi zinām, ka tiesvedība var ilgt pat vairākus gadus, prasības pieteicējam ir jāmaksā tiesai par lietas izskatīšanu, kā arī jāalgo juristi. Tiek ierosināts tērēt papildus finanšu līdzekļus, lai valsts iedzīvotājs panāktu skaidri redzamu taisnību. Tā vien šķiet, ka ir viens likums Latvijas uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kad bankas strikti prasa izpildīt uzņemtās kredītsaistības, un cits, kad pašām bankām jāpilda savas saistības. Mūsu valstī tiek darīts viss, lai aizsargātu bankas, un nekas, lai aizsargātu uzņēmumus, kas rada darba vietas, darba ņēmējus un nodokļu maksātājus! Pēc valsts rīcības ir absolūti saprotams, kādēļ simti tūkstoši Latvijas iedzīvotāju strādā ārvalstīs un tur maksā nodokļus!

Kredītņēmēji, sarunā ar Swedbank atgādiniet, ka pēc tās pārstāvju uzskatiem, līguma saistību nepildīšana ir vērtība, naudu var atgriezt, kad vien vēlas, kā arī par finanšu līdzekļu izmantošanu var nemaksāt!