Paldies vēlētājiem!

Labdien, cienījamais vēlētāj!

 Vēlos Tev pateikties par izrādīto uzticību, balsojot par ZZS  īpaši tiem, kuri atbalstīja manu kandidatūru, kura nebūt nav viennozīmīgi pozitīvi vērtēta un nevienu vien reizi pakļauta nomelnošanas kampaņām.

   Dzīvē jau kopš agras bērnības ir nācies visu sasniegt ar savām rokām. Augu bez tēva, kas no vienas puses radīja zināmu psiholoģisku traumu, apzinoties, ka esi savādāks, salīdzinot ar tiem, kuriem ir abi vecāki, bet no otras puses iemācīja  paļauties tikai uz sevi un saviem spēkiem.
  Vēlētos arī pateikt paldies savai mātei Edītei Kalnozolai, kura aizveda mani uz Rīgas šaha skolu, kur 11 gadu garumā apguvu šaha spēli, iegūstot loģisko domāšanu, spēju ieraudzīt darbību stratēģiju un taktiku, paredzot vairākus gājienus uz priekšu,jo šīs iemaņas dzīvē lieti noderēja.
   Pateicos saviem austrumu cīņu skolotājiem, kuri mācīja attīstīt gribasspēku, bez kura nav iespējams panākt mērķi.
   Skolas gados ieguvu Rīgas ielu dzīves skolu, dažkārt balansējot uz likuma robežas, reiz pat biju nepilngadīgo lietu uzskaitē.
  Beidzot vidusskolu, tieši šahā un austrumcīņās gūtās atziņas, man palīdzēja
mobilizēties un iestāties augstskolā, ilgi domājot par ko kļūt. Sākumā vēlējos mācīties par juristu, bet tā kā eksaktajās zinātnēs biju krietni spēcīgāks nekā humanitārajās, tomēr nolēmu kļūt par celtniecības inženieri, jo celtnieka darbs tiek iemūžināts gadsimtos un viduslaikos teica, ka ir 3 svētas profesijas: skolotājs, ārsts un celtnieks.
  Mātei vēlētos pateikties arī par to, ka viņa mudināja mani uzsākt darba gaitas jau 14 gadu vecumā, iekārtojot darbā Rīgas paraugtipogrāfijā. Iestājoties augstskolā bija tikai likumsakarīgi un pierasti paralēli mācībām strādāt, tādā veidā ieguvu pieredzi strādājot Iekšlietu ministrijā ugunsdzēsējos. Pēdējos kursos piestrādāju par pasniedzēju arodskolā.
   Jau gadu pēc augstskolas beigšanas bija iespēja strādāt atbildīgā amatā par Rankas arodskolas direktora vietnieku mācību-ražošanas jautājumos, tā bija lieliska pieredze jaunam speciālistam, apgūstot cilvēku motivēšanas un darba organizācijas prasmes.
   Rankas arodskolā izgāju pirmo demokrātijas skolu.Gorbačeva laikā direktorus vēlēja balsojot un par manu kandidatūru nobalsoja tikai 3 darbinieki. Toreiz to ļoti pārdzīvoju, taču šodien pateicos Dievam, ka tā ievirzījās mana dzīve. Savu uzņēmējdarbību sāku ar Rankas arodvidusskolas koridoru krāsošanu. Vēlāk izveidoju “Kalnozols un partneri” uzņēmumu grupu, kura sastāvēja no daudziem ar celtniecību saistītiem uzņēmumiem vairākās valstīs: celtniecības, tenhnikas īres, projektēšanas, grāmatvedības, tirdzniecības un tūrisma uzņēmumiem. Vēlos pateikties savai pirmajai sievai Ingūnai Kalnozolai, kura bija ar mani kopā uzņēmumu tapšanas laikā. Kā arī liels paldies manai sievai Larisai Pomeščikovai, kura visos manos dzīves grūtajos brīžos ir kopā ar mani.
  Paldies Dievam par maniem pieciem bērniem, jo doma par tiem ir visspēcīgākais stimuls jebkurai darbībai!
     1995. gadā iesaistījos politikā, iestājoties TB/ LNNK Jūrmalas nodaļā, 2000. gadā, pateicoties Andra Ārgaļa iniciatīvai, kandidēju Rīgas domes vēļēšanās. No 60. vietas sarakstā mani ievēlēja kā 5. Rīgas domē nostrādāju par priekšsēdētāju Vides komitejā, veiksmīgi aizstāvot Rīgas dabas pamatnes pret apbūvi, lai gan  šī aizstāvēšana vēlāk atsaucās uz manu uzņēmējdarbību un saasināja konkurences cīņu pret “Kalnozols un partneri” un mani personīgi.
  2002. gada novembrī TB/LNNK kongresā mani izvirzīja partijas vadītāja amatam un balsojumā ieguvu ap 30% biedru  atbalstu, taču 2003. gada pavasarī tiku izslēgts no partijas, jo” radīju draudus” ar manis iespējamo ievēlēšanu valdes priekšsēdētāja amatā nākamjā partijas kongresā. Rīgas domē kļuvu par ZZS  frakcijas biedru.
  2004. gadā kopā ar domubiedriem nodibinājām politisko partiju LATVIJAS KALVE,  no kuras es 2005. gadā neveiksmīgi startēju Jūrmalas domes vēlēšanās, pēc kurām atgriezos uzņēmējdarbībā. Manas prombūtnes laikā situācija celtniecības jomā bija  krietni pasliktinājusies. Šodien atklāti secinu, ka pieļāvu būtisku kļūdu uzreiz neierosinot uzņēmuma maksātnestspēju un neiesūdzot uzņēmumu vadību par tā novešanu līdz bankrotam, bet centos glābt manu uzvārdu nesošo uzņēmumu, ieguldot miljoniem latu naudas līdzekļu, kas galu galā noveda pie daudzu miljonu un reputācijas zaudēšanas. Cerēju, ka iegūstot kā partneri vienu no Lietuvas stiprākajiem uzņēmumiem “MG Baltic”, spēšu sakārtot uzņēmumu un  spodrināt tā vārdu, bet darījums sakrita ar ekonomiskās krīzes sākšanos, kas galu galā, kā daudzus citus celtniecības uzņēmumus, noveda pie maksātnespējas. Ar nožēlu jāatzīst, ka Lietuvas partneri nerīkojās īpaši korekti, iesūdzot mani tiesā par vairāk kā 5 milj Ls piedziņu, vēloties segt ekonomiskās krīzes radītos zaudējumus. Šā gada sākumā, pateicoties vienam no godīgākajiem un cienījamākajiem advokātu birojiem “Eversheds Bitāns”, tiesu pret lietuviešu kompāniju vinnēju, lai gan vēl atlicis attiesāt tiesvedības izdevumus un morālo kaitējumu.
 Kopš 2008. gada esmu Latvijas Zaļās partijas biedrs. 2010. gada sākumā tiku ievēlēts partijas valdē ar vairāk kā 50% biedru atbalstu.
 Vēlreiz vēlējos pateikties visiem, kuri atbalstīja ZZS un manu – Valda Kalnozola kandidatūru.
 Ar cieņu, Kalnozolu Valdis


Добрый день, уважаемые избиратели!
   Благодарю Вас за оказанное доверие ,проголосовав за ZZS,в особенности тех, которые поддержали мою кандидатуру, оценка которой не столь однозначно позитивна и неоднократно подвергалась очернениям  в СМИ.
Вкратце  о жизненных коллизиях. Уже с раннего детства пришлось всего достигать своими руками, так как рос без отца, что с одной стороны угнетало психологически от сознания ущербности по сравнению с теми, у кого оба родителя, но с другой научили полагаться только на себя и на свои силы.
   Хочу поблагодарить свою маму Эдиту Калнозолу за то, что отвела меня  в Рижскую шахматную школу, где с умением играть в шахматы пришло и логическое мышление, и способность понимать стратегию и тактику, и расчет вариантов на несколько ходов вперед ,ибо все эти навыки очень пригодились в жизни.
   Благодарю своих учителей школы восточных единоборств за становление волевого характера, без которого невозможно добиться цели.
   В школьные годы постиг школу жизни улиц Риги, не раз балансируя на грани фола, побывав на учете по делу несовершеннолетних...
   По окончании средней школы полученные навыки  от занятий шахматами и восточными единоборствами помогли мне собраться и поступить в ВУЗ. Выбор будущей профессии был не долог, из-за большей способности к предметам точным решил стать инженером строителем, этому способствовала и идея о вечности и святости профессии строителя.
   Еще благодарю маму за возможность начать трудовую деятельность с 14 лет, устроив на работу в Рижскую образцовую типографию. Учебу в ВУЗЕ вполне закономерно совмещал с работой. Приобрел опыт пожарника, преподавателя профтехучилища. Уже через 1 год после окончания ВУЗа представилась возможность работать в качестве замдиректора по учебным и производственным вопросам в Ранкском  ПТУ, это была хорошая практика для молодого специалиста; освоил вопросы мотивации человека, организации труда.
   В  Ранкской ПТУ прошел первую школу демократии. Во времена перестройки(Горбачева) директоров  выбирали голосованием и за мою кандидатуру проголосовали только трое. Переживал очень, но сегодня я благодарен Богу за тот отрицательный опыт. Свою предпринимательскую деятельность  начал с покраски коридоров  Ранкского ПТУ. Затем  создал группу предприятий “Kalnozols un partneri”, которая состояла  из многих , связанных с строительством, производств; строительство, аренда  техники, проектирование, бухгалтерия, торговля и туризм во многих странах.
   Благодарность моей первой жене Ингуне Калнозолс, которая была со мною в период становления предприятия. А также большое спасибо моей жене Ларисе Помещиковой, которая всегда рядом в трудные моменты жизни.
    Благодарение  Богу за моих пятерых детей, ибо мысли о них – сильнейший стимул  в любой деятельности.
   В 1995 г включился в политику, вступив в  TB/LNNK Юрмалского отделения, в 2000году, благодаря Андрису Аргалису, участвовал в выборах  в Рижскую думу  как кандидат. Прошел под номером 5. В рижской думе проработал в качестве председателя  комитета Охраны среды, успешно отстаивая среду обитания Риги от застроек, хотя, в дальнейшем, это негативно отразилось на моей предпринимательской  деятельности и обострило конкуренцию против “Kalnozols un partneri”и меня лично.
   В 2002г на съезде партии TB/LNNK  меня выдвигали на пост председателя партии и, даже, проголосовало 30% членов -  за, но уже 2003 г. весной был исключен из партии (представлял угрозу) в связи с возможностью избрания меня на пост председателя правления партии на следующем съезде партии. В Рижской думе вступил во фракцию ZZS.
   В 2004 г вместе с единомышленниками основали политическую партию “LATVIJAS KALVE”, с которой я неудачно стартовал на выборах в думу Юрмалы.
После этого вернулся к предпринимательской деятельности.
   В мое отсутствие ситуация в строительной отрасли сильно ухудшилась. Сегодня открыто сознаюсь, что допустил существенную ошибку, сразу не предложил объявить предприятие неплатежеспособным и не подал в суд на руководителей за доведение его до банкротства, а старался спасти фирму ,несущею мое имя, вложив миллионы. Но только потерял  значительно больше и подорвал репутацию. Надеялся, что получив в партнеры одно из сильнейших предприятий Литвы “MG Baltic”, смогу привести в порядок свое предприятие и восстановить ее имидж, но время сделки совпало с началом экономического кризиса, в итоге, предприятие, как и многие другие строительные фирмы пришло к неплатежеспособности.
  С грустью надо признать, что Литовские партнеры не действовали особенно корректно, пытаясь через суд выбить из меня более 5 млн. латов, с целью вернуть потерянное в результате экономического кризиса. В начале этого года благодаря стараниям честнейшей и уважаемой адвокатской конторы “Eversheds Bitans”, суд против Литовской компании удалось выиграть, хотя еще осталось отсудить судебные издержки и моральный ущерб.
С 2008 г я являюсь членом Латвийской партии Зеленых. В начале 2010 г. был избран в правление партии с поддержкой более 50% голосов.
    Еще раз благодарю все, кто поддержал ZZS и мою, Валдиса  Калнозолса кандидатуру.