Par zaļu Latvijas tautsaimniecību.

Nākotnes vīzija


Latvija -valsts ar tīrāko dabisko vidi, bagātākā ar mežiem, tīriem ūdeņiem un gaisu.

Latvijas tautsaimniecība ir videi visdraudzīgākā un iedzīvotāju dzīves līmenis viens no desmit augstākajiem pasaulē.

Latvijā dzīvo iedzīvotāji, kuri ir vienoti savā darbībā un pārliecībā, ciena un zina latviešu valodu, kultūru un vēsturi.

Mēs esam veiksmīgi iznīcinājuši LPSR tautsaimniecību. Mums bija savs VEF, RRR, riteņu un mopēdu rūpnīca „Sarkanā zvaigzne”, sava autorūpniecība RAF, vagonu rūpnīca RVR, pusvadītāju rūpnīca ALFA, pieprasīta pārtikas rūpniecība, lauksaimniecības tehnikas rūpniecība, ražojām veļas mašīnu „Rīga”, šūšanas fabrika „Latvija”, trikotāžas rūpniecība un daudzas citas tautsaimniecības nozares! Pirms trīsdesmit gadiem katrā rajona pilsētā bija 3 mazas rūpnīciņas, kur strādāja rajona iedzīvotāji.

Tagadējo tautsaimniecību pat grūti salīdzināt ar Ulmaņlaiku Latvijas tautsaimniecību. Uz doto brīdi bezdarba līmenis ir augstākais Eiropā, simtiem tūkstošu iedzīvotāju strādā ārpus Latvijas.

Mūsu tautsaimniecību jāsāk attīstīt no nulles. Latvijai ir unikāla iespēja veidot savu tautsaimniecību kā pasaulē visdraudzīgāko dabai un apkārtējai videi. Jo jau tagad Latvija ir 8. ekoloģiski tīrākā valsts pasaulē.

Kā galvenos virzienus, kur valsts varētu attīstīt savu tautsaimniecību, vēlētos nosaukt:

· Videi draudzīga rūpniecība ar augstu pievienoto vērtību. Latvija ir bagāta ar sapropeli, kūdru, ūdeni, kaļķakmeni, smilti, mālu. Tautsaimniecību jāveido uz zinātnes sasniegumu bāzes, izmantojot augsti kvalificētu darbaspēku, minimizējot vides piesārņojumu. Tai jābūt ar savu eksporta nišu pasaulē.

· Izglītības uzņēmējdarbība. Mums jau ir stipra augstskolu bāze, uz kuras pamata varētu veidot šo tautsaimniecības nozari. Līdz ar studentu piesaisti, attīstās arī īres nekustamais tirgus un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, kā arī citas ar šo nozari saistītas sfēras.. Tiek sekmēta zinātnes attīstība un iespēja gudrākos prātus paturēt Latvijā.

· Banku sektoru attīstība. Motivēt ar banku likumdošanu ārvalstu pilsoņus glabāt naudu mūsu bankās, tā valstij iegūstot apgrozāmos līdzekļus uzņēmumu kreditēšanai. Likumdošanai, kura regulē banku darbību, jāmotivē bankas būt ieinteresētām kreditoru izaugsmē, nevis aizdevuma procentu iegūšanā. Lielisks piemērs ir Šveice, kura pateicoties banku sistēmai, kļuvusi par valsti ar vienu no lielākajiem IKP.

· Tirdzniecības un loģistikas attīstīšana. Attīstīt vēsturiskos tirdzniecības ceļus, loģistikas uzņēmumus, ostas, kravas lidostas, dzelzceļus. Jau tūkstošgadēm caur Latviju iet tirdzniecības ceļi, veicinot mūsu zemes ekonomisko izaugsmi.

· Ekoloģiski tīras pārtikas rūpniecība. Attīstīt un atbalstīt ekoloģiski tīras pārtikas un produkcijas ražošanu, jo mūsu lauksaimniecības zemes gabalu lielums un esošā dabīgā mēslojuma sapropeļa krājumi, ir labvēlīgāki bioloģiski tīrai saimniekošanai kā lauksaimniecības lielražošanai.

· Ekoloģiskais tūrisms. Attīstot lauku ekotūrismu, mēs radīsim jaunas darba vietas it īpaši Latgalē. Kā arī dos iespēju mūsu lauksaimniekiem un mazajiem lauku uzņēmējiem palielināt savu preču noieta tirgu.

Kā to paveikt?

1. Valsts finanšu instrumenti tautsaimniecības veicināšanai.

* Valsts banka uzņēmējdarbības veicināšanai. Latvijas valstij jāveido valsts banka, kura kreditē tautsaimniecību, tā sekmējot valsts prioritāro un citu nozaru attīstību. Valsts bankā iegulda valsts uzņēmumu peļņu un citus valsts līdzekļus. Uz doto brīdi mums jau ir divas valsts bankas Citadele un Hipotēku, kuras varētu vairāk specializēt tieši kredītos tautsaimniecības attīstībai.

* 1miljrd LVL stabilitātes fonda izmantošana ekonomikas attīstīšanai. Uz doto brīdi Latvijas Bankā stāv viens miljards latu, par kuriem mēs starptautiskajiem aizdevējiem maksājam procentus un kurus neizmantojam, lai gūtu peļņu vai attīstītu ekonomiku. Jebkurš uzņēmējs teiks, ka tā ir nesaimnieciska rīcība.

* Valsts ieguldījumi uzņēmumu statūtkapitālā. Uz doto brīdi mūsu tautsaimniecība neattīstās, jo mūsu uzņēmējiem nav naudas savam ieguldījumam, lai paņemtu kredītu bankās. Ideja tāda - Valsts Banka atbalsta uzņēmumus, ieguldot to statūtkapitālā, un pēc aizdevuma mērķa sasniegšanas pārdod savas daļas uzņēmumā, tā atgūstot ieguldījumus un gūstot peļņu. Šādi banka ir ieinteresēta uzņēmuma attīstībā, nevis bankas procentos. Kā piemēru vēlētos minēt uzņēmuma izveidošanu mēbeļu ražošanā - valsts izsludina ideju un uzņēmēju konkursu mēbeļu ražošanas uzņēmuma izveidei, solot ieguldīt 75% statūtkapitālā, kas nodrošina uzņēmuma ražošanas bāzes izveidi, valsts apmaksātās programmās tiek sagatavoti darbinieki dotajai nozarei, valsts pirmos 5 gadus nodrošina valsts pasūtījumu, piem., skolu mēbelēm 50% apmēra no nepieciešamās jaudas, valsts ārpolitika un valsts tēla veidošana atbalsta dotās produkcijas eksportu, pēc piecu gadu darbības, valsts sagatavo uzņēmu akcijas tirdzniecībai akciju tirgos un pārdod savas daļas uzņēmumā, tā atgūstot, iespējams ar peļņu, ieguldītos līdzekļus.

* Valsts kredīti uzņēmējiem. Uz doto brīdi komercbankas nav motivētas dot aizdevumus uzņēmējiem uz biznesa plāna pamata, lai arī cik tas būtu pamatots un peļņu nesošs. Valsts, kreditējot uzņēmumus, iegūst arī nodokļus, kurus maksā kreditētie uzņēmēji un to darbinieki.

* Valsts garantijas uzņēmējiem. Ja uzņēmējam ir iespēja piesaistīt citus finanšu līdzekļus, valsts banka dod garantijas, lai uzņēmēji varētu tos piesaistīt un uzsākt uzņēmējdarbību.

2.Valsts nodokļu politika.

* Nodokļu atlaides prioritārās nozarēs. Samazināti PVN; zemes nodokļi, uzņēmuma un iedzīvotāju ienākuma nodokļi sekmēs investīciju ieplūdi dotajās nozarēs. Kā arī padarīs konkurēt spējīgāku mūsu izstrādājumu cenu. Ļaus uzkrāt līdzekļus tālākai uzņēmuma attīstībai. Nodokļu politikai jāsekmē uzņēmumus ieguldīt attīstībā, nevis ātras peļņas gūšanā.

* Nodokļu atvieglojumi uzņēmumiem, kuri sekmē zinātniski - pētnieciskos darbus, sekmētu uzņēmumus ieguldīt zinātnē, tā radot jaunus produktus un eksporta, sekmējot uzņēmumu attīstību.

* Augstāki nodokļi videi nedraudzīgākai produkcijai, padarītu ekoloģisko produkciju konkurētspējīgāku , kā arī samazinātu izdevumus, ārstējot iedzīvotājus no šo produktu radītās kaitīgās ietekmes uz veselību, kas vēl līdz dotajam brīdim nav pilnīgi izpētīta. G.Beļēviča sūdu nodoklis

* Samazināts PVN ekoloģiski tīrai produkcijai un pakalpojumiem, veicinās mūsu ekoproduktu konkurētspēju, nodrošinot tirgu Latvijas bioloģiski tīrajam produktam, dodot darba vietas un nodokļu ieņēmumus valstij.

3. Valsts organizatoriskie pasākumi.

* Valsts pasūtījumi prioritātes nozarēm dotu iespēju palielināt uzņēmējiem apgrozījumu, tā radot jaunas darba vietas un lielākus nodokļu ieņēmums valstij. Pēc samaksas par valsts pasūtījuma izpildi, uzņēmējs jau pirmajā mēnesī atmaksā valsts budžeta nodokļu veidā līdz 30 % no saņemtās summas PVN, sociālā un iedzīvotāju ienākuma nodokļu veidā.

* Patērētāju biedrības izveide sekmēs vidējo un mazo lauku uzņēmēju produkcijas tirdzniecību. Uz doto brīdi, lielās veikalu ķēdes nav ieinteresētas mazās, neregulārās piegādēs no mūsu ražotājiem, tā būtiski samazinot realizācijas tirgu mūsu uzņēmējiem un bremzējot attīstību.

* Labvēlīgu apstākļu radīšana prioritātes nozarēs, investīciju veicinošas likumdošanas un nodokļu sistēmas veidā, radīs papildus naudas ieplūšanu valstī, līdz ar to papildus nodokļu maksājumus. Pašvaldībām jābūt finansiāli ieinteresētām jaunu uzņēmumu veidošanā to teritorijā. Iedzīvotāju ienākuma nodokļi, galvenokārt, jāmaksā pēc darba nevis pēc dzīves vietas.

* Vienoti valsts pasūtījumu konkursu noteikumi, samazinās korupcijas iespējas. Lai sekmētu uzņēmējdarbības attīstību un samazinātu bankrota risku, iesaku konkursus vērtēt pēc otrās izdevīgākās cenas. Saka – konkursos vinnē tie, kas maksā kukuļus vai kuri kļūdījušies aprēķinot cenu. Kā arī iesaku pagaidām atcelt konkursa noteikumu apskatīt iepriekšējo gadu apgrozījumu.

* Korupcijas apkarošana, piesaistot labi motivētus speciālistus un dienestus, arī ārzemju, veicinās korupcijas izskaušanu valstī. Rosinās uzņēmējus piedalīties valsts pasūtījumu konkursos. Uz doto brīdi, mūsu KNAB darbību vērtēju kā vāju un neefektīvu, izņemot gadījumus, kur starptautiskie skandāli piespiež reaģēt.

* Valsts tēla ar ekoloģiski tīrāko tautsaimniecību veidošana un popularizēšana pasaulē ir viena no svarīgākajām valsts funkcijām, atbalstot mūsu produkcijas eksportu uz citām valstīm un ekotūristu piesaisti. Tas arī sekmēs mūsu nekustamo tirgu. Valstij jāmaina likumdošana, lai ārzemju pilsoņi Latvijas zemi varētu tikai iznomāt uz 99 gadiem, nevis iegūtu īpašumā.

* Valsts atbalsts eksportam ir galvenā Ārlietu ministrijas funkcija.

* Valsts atbalsta speciālistu sagatavošanu un zinātniskos pētījumus prioritātes nozarēs, tā atbalstot uzņēmējdarbību, sekmējot tās attīstību un jaunu produktu radīšanu. Tiem studentiem, kuri saņēmuši valsts apmaksātu izglītību un dodas darbā uz citām valstīm ir jāatmaksā valsts iztērētie līdzekļi apmācībai.

4. Valsts pārvaldes sistēmas pilnveidošana.

* Valsts funkciju audits un to optimizācija samazinās budžeta izdevumus. Mazskaitlīga un vienkārša valsts pārvalde samazinās birokrātisko procedūru, kā arī ietaupīs budžeta līdzekļus.

* Valsts pārvaldē izmatot uzņēmējdarbības principus. Līdzīgi kā uzņēmumos, valsts izpildinstitūcijas galvenais kritērijs darba kvalitātei ir tautsaimniecības attīstības plāna izpilde. Valsts vadībai, uz doto brīdi, ir vajadzīgi cilvēki ar neordināru domāšanu, kuri nebaidās pieņemt netradicionālus lēmumus, kuriem ir uzņēmēja, nevis politiķa domāšana un vairāk rūp valsts tautsaimnieciskā attīstība.

* Tautsaimniecības attīstības plānu izstrādā uz 50 gadiem un ik pa 5 gadiem to koriģē 25% robežās. Tas ir galvenais valsts dokuments, uz kā balstās valsts pārvaldes darbs.

* Paraksta tiesīgo ierēdņu materiālā un kriminālā atbildība veicinās korupcijas samazināšanos un sekmēs valsts attīstībai izdevīgu lēmumu pieņemšanu.

Latvijas Zaļās partijas loma

* Vienot Latvijas tautu nākotnes vīzijas sasniegšanai. Pulcēt partijas rindās tos Latvijas iedzīvotājus, nedalot pēc tautības vai rases, kuri atbalsta mūsu valsts attīstības vīziju un vēlas ar savu darbu un zināšanām to realizēt, kuri atbalsta un ciena mūsu vērtības un vērtību skalu. Mūsu partijai ir jāuzņemas iniciatīvu videi draudzīgas tautsaimniecības attīstīšanā.

* Aktīva un vienota rīcība, partijas mērķu sasniegšanai, vienos mūsu partiju, veidos kopības sajūtu, atbalstu ikvienam partijas biedram un sava spēka kopībā apzināšanos. Jāuzdrošinās spraust lielus un grūti sasniedzamus mērķus.

* Ticība idejai un tās popularizēšana dos spēku un pārliecību mums visiem. Tikai tas, kurš tic saviem spēkiem un idejai, spēj to realizēt. Idejas popularizēšana palīdzēs palielināt mūsu partijas biedru skaitu. Mums ir jāpanāk, lai Latvijas pilsoņi lepotos ar savu valsti un viņu personīgās nākotnes vīzija būtu cieši saistīta ar Latvijas nākotni

* LZP biedru vienotība ir piemērs Latvijas iedzīvotājiem . Darbība pret– SKALDI UN VALDI –principu.

* Atbalsts jauniem un aktīviem biedriem ir nosacījums, lai partijai būtu nākotne un attīstība. Lai tā spētu pēc daudziem gadiem sasniegt savus mērķus un vīziju.

* Vecbiedru pieredzes un zināšanu izmantošana, sekmēs mūsu visvecākās Latvijas partijas attīstību un pastāvēšanu.

Kongresa rezolūcija
LZP aicina Latvijas prezidentu, Saeimu, Ministru kabinetu un Latvijas tautu atbalstīt un sekmēt Latvijas tautsaimniecības atjaunošanu kā videi visdraudzīgāko un sasniegt tuvāko 5 gadu laikā 10.000 EUR IKP uz iedzīvotāju un 5%bezdarba līmeni.


За зеленое народное хозяйство Латвии.

         Взгляд в будущее.

   Государство  Латвия –чистейшая естественная среда обитания,богатая лесами,чистыми водой и воздухом.

Народное хозяйство Латвии дружественно окружающей среде,по уровню жизни населения государство входит в десятку наиболее развитых стран.

Население Латвии ,обьединенное трудом и уверенностью ,уважает и знает латышский язык,культуру и историю.     Мы успешно ликвидировали  народное хозяйство советской Латвии.

У нас были» ВЭФ»,»РЭЗ»,»РВЗ»,»Sarkana Zvaigzne»,автозавод» РАФ»,завод полупроводников» Альфа»,востребованная пищевая промышленность,производство сельхозтехники,стиральных машин,швейная фабрика”Латвия”,производство трикотажа и много других отраслей народного хозяйства!Тридцать лет назад в каждом районе было, как минимум, три небольших завода,на которых трудились жители районов!

   Сегодняшнее народное хозяйство даже трудно сравнивать с народным хозяйством Латвии времен правления К.Ульманиса. На текущий момент уровень безработицы самый высокий в Европе, сотни тысяч жителей работают за пределами Латвии.

   Наше народное хозяйство надо развивать с нуля. Для Латвии открыта уникальная возможность создать свое народное хозяйство, как самое дружественное окружающей среде и природе. На данный момент Латвия в восьмерке экологически чистых государств в мире.   Хотелось бы назвать главные направления развития народного хозяйства:

       Промышленность с высокой прибавочной стоимостью, дружественна окружающей среде.     В Латвии имеются : торф, глина, известняк, пески, сапропель и вода! Народное хозяйство надо создавать на базе достижений науки, используя  квалифицированную рабочую силу, минимизируя вредные выбросы, с возможностью занять часть экспортной ниши  в мире.

    Образование предпринимательства. На основе имеющейся высшей школы надо

 создать эту отрасль народного хозяйства. С привлечением студентов получит развитие и рынок недвижимости для аренды и предприятия  общественного питания и прочие, связанные с этим сферы. Будут поощрены развитие науки и возможность удержания умов в Латвии.


      Развитие банковского сектора.

Мотивировать зарубежных граждан с помощью банковского законодательства хранить деньги в наших банках с целью получения оборотных средств для кредитования производства. Законодательство , регулирующее работу банков, должно мотивировать их заинтересованность в росте кредиторов,а не в получении  процентов от ссуды.Интересен пример Швейцарии,которая, благодаря банковской системе, превратилось в государство с самым высоким внутренним валовым продуктом.      Развитие торговли и логистики.

Развить исторические торговые пути, предприятия логистики, порты, грузовые аэропорты, сеть железных дорог. Тысячелетия через Латвию проходят торговые пути, способствуя росту экономики нашей страны.      Экологически чистое производство продовольствия.

Развить и поддержать производство экологически чистого продовольствия, тому способствуют и значительная величина сельскохозяйственных земель и залежи

естественного удобрения сапропеля.       Экологический туризм.

В процессе развития сельского экотуризма будут созданы новые рабочие места, особенно в Латгалии. А так же увеличится рынок сбыта сельхозпродукции для труженников села.     Как это сделать?          1.Финансовые инструменты государства работают в народном хозяйстве.

  Государственный банк для содействия предпринимательской деятельности.

В Латвии надо создать банк для кредитования народного хозяйства,таким образом  поощряя развитие приоритетных для государства и других отраслей.Государственный банк хранит доходы государственных предприятий и другие средства.На данный момент есть два государственных банка « Citadele» и «Hipotēku», которые могли бы больше кредитовать в развитие народного хозяйства.

 Один миллиард LVL из фонда стабилизации использовать для развития экономики.    На данный момент в банке Латвии имеется один миллиард лат,за который мы платим проценты международным вкладчикам,и который не  используется для получения прибыли или для развития экономики.Всякий предприниматель негативно оценит такие действия.

 Государственные вклады в основные капиталы предприятий.

В настоящее время наше народное хозяйство не развивается, так как у наших предпринимателей нет собственных накоплений ,чтобы брать кредиты в банках.

Предлагается идея:для поддержки предприятий государственный банк вкладывает средства в их основной капитал и после достижения цели вклада продает свою долю предприятия ,таким образом вернув вложенное  и ,получив прибыль.

Так  банк заинтересован в развитии предприятия ,а не в банковских процентах.

В качестве примера хочу показать схему создания предприятия для призводства мебели: государство обьявляет идею о конкурсе среди предпринимателей о создании предприятия для производства мебели,обещая вложить 75% в уставной капитал,что позволит создать базу производства;программа ,финансируемая  государством,подготовит рабочие руки для данной отрасли;государство первые 5 лет обеспечивает госзаказ,например:мебель для школ в размере 50% необходимой мощности;государственная внешняя политика и поддержание образа страны способствуют экспорту этой продукции ,после 5 лет труда государство способствует появлению акций этого предприятия на рынке акций и продает свою долю предприятия,вернув ,возможно ,с прибылью вложенные средства.

 Государственные кредиты предпринимателям.

В настоящее время комерцбанки не мотивированны давать кредиты предпринимателям на основе бизнес-планов,как бы они не были обоснованны. Государство, выдавая кредиты предприятиям, получает также и налоги с них.

 Государственные гарантии предпринимателям.

Если у предпринимателя есть возможность привлечь другие финансы, государственный банк гарантирует их привлечение и способствует предпринимательской деятельности.             2.Государственная налоговая политика.

 Налоговое послабление приоритетных отралей.

Сниженный PVN,налоги на землю,подоходные налоги предприятий и жителей поощряют поступление инвестиций в данные отрасли.А также сделают цены на наши изделия конкурентноспособными.Позволят накопить средства для дальнейшего развития производств.Налоговая политика должна поощрять предприятия вкладывать средства в их дальнейшее развитие ,а не скорую трату прибыли.

 Налоговые смягчения предприятиям ,использующим научно –исследовательские

работы,вкладывающим средства в науку ,создающим новые продукты на экспорт.

 Повышенные налоги на продукцию ,не дружественную окружающей среде ,

с целью сделать экологически чистую продукцию более конкурентноспособной,а также с целью уменьшения затрат на лечение жителей по причине воздействия вредного влияния ,еще не полностью изученного.

Сниженный PVN на экологически чистую продукцию и услуги поднимает конкурентноспособность нашему экопродукту,обеспечивая рынок Латвии биологически чистым продуктом,создавая рабочие места и поступление налогов государству.              3.Государственные организационные меры.

 Государственные заказы в приоритетные отрасли дадут возможность предпринимателям увеличить оборот ,соответственно, создавая новые рабочие места и большее поступление налогов в казну государства.После оплаты за выполненный госзаказ предприниматель уже по истечении месяца вернет в бюджет государства в виде налогов до 30% от полученной суммы.

 Создание общества потребителей  будет способствовать торговле продукцией малых сельских предпринимателей.На данный момент сеть больших магазинов не заинтересована в не регулярных поставках от наших производителей,существенно сужая рынок реализации нашим предпринимателям и притормаживая развитие.

Создание режима благоприятствования для приоритетных отраслей,законодательство,способствующее привлечению инвестиций,увеличат приток средств в государство,а также поступление налогов.Самоуправления должны быть материально заинтересованы в создании новых предприятий на своих территориях.Подоходные налоги жителей должны поступать по месту работы, а не по месту проживания.

Единые условия обьявленных государством конкурсов уменьшат возможность коррупции.Для способствования развития предпринимательской деятельности и для уменьшения риска стать банкротом предлагаюоценивать конкурсантов после второй выгодной цены.Говорят-конкурсы выигрывают те ,кто дают взятки,или те,кто допустили ошибки в расчете цены.А также,предлагаю временно отменить пункт условий конкурса ,в котором учитывается оборот предыдущего года.

В борьбе с коррупцией ,привлекая хорошо мотививированных специалистов и .службы,даже из-за границы,добиться искоренения коррупции в государстве.Призываю предпринимателей участвовать в государственных конкурсах заказов.На данный момент работу нашего KNAB оцениваю как» слабая и не эффективная»,исключая дела ,связанные с международными скандалами.

Создание образа государства с экологически чистым народным хозяйством и популяризация его в мире –одна из важнейших функций государства,для поддержания экспорта нашей продукции в другие страны и привлечения экотуристов.Это также улучшит наш рынок недвижимости.В государстве надо изменить законодательство в части земельной собственности;иностранный гражданин может взять участок земли Латвии в аренду на 99 лет ,но не в собственность.

Государственная поддержка экспорта –главная функция министерства иностранных дел.

Государство поддерживает подготовку специалистов и научные исследования в приоритетных отраслях,таким образом поддерживая предпринимательство.способствуя его развитию и появлению новой продукции.

Тем студентам,получившим образование за счет государства и уехавшим работать в другие страны,надо вернуть государству затраченные на них средства .          4.Усовершенствование системы управления государством.

Оптимизация аудита ,как государственной функции,уменьшит расходную часть бюджета.Малочисленный и простой аппарат управления уменьшит бюрократическую процедуру и сэкономит средства бюджета.

 Использование принципов предпринимательства в управлении государством.

Также как на предприятии, главным критерием качества работы исполнительной власти в государстве является план выполнения развития народного хозяйства.Аппарату государства в настоящий момент нужны люди с неординарным мышлением ,не боящиеся принимать нетрадиционные решения,у которых мышление предпринимателя ,а не политика и, больше заботит развитие народного хозяйства.

 План развития народного хозяйства разработать на 50 лет и каждые 5 лет вносить коррецию в размере 25%.Это важнейший документ в государстве,на нем основана

работа управления государством.

В правовых документах для чиновников сделать акцент об уголовной ответственности ,что будет способствовать снижению коррупции и принятию выгодных решений в пользу развития государства.          Роль партии зеленых в Латвии.

 Обьединение народа Латвии для достижения будущих свершений.Множить ряды партии из жителей Латвии ,не взирая на национальность или расу,которые поддержат линию развития государства своим трудом и знаниями ,которые поддерживают и уважают наши ценности и шкалу ценностей.Нашей партии

надо быть инициатором в развитии народного хозяйства ,дружественного окружающей среде.

 Активная и обьединенная деятельность для  достижения целей  партии сплотит нашу партию,создаст чувство единого организма,поддержит каждого члена партии и даст почувствовать силу каждому в единении.Надо осмелиться на достижение трудных  ,значительных целей.

 Вера в идею и ее популяризация  дадут силы и уверенность нам всем.Только тот ,кто верит в свои силы и идею ,способен ее реализовать.Популяризация идеи поможет увеличить количество членов нашей партии.Нам надо достичь ,чтобы граждане Латвии гордились своей страной и,их личные помыслы были тесно связаны с будущим Латвии.

Сплоченность членов LZP пример жителям Латвии.Деятельность против принципа –Разделяй и Властвуй.

 Поддержка новых и активных членов  это условие развития и будущности партии,чтобы после многих лет достичь свои цели и предназначения.

Используя опыт и знания старших членов партии,продолжим развитие самой основательной партии Латвии.

 Резолюция сьезда.

LZP призывает президента Латвии,Сейм,кабинет Министров и народ Латвии поддержать и способствовать восстановлению народного хозяйства Латвии,как дружественного  окружающей среде, и достичь в ближайшие 5 лет  10000 EUR

внутреннего валового продукта на жителя и уровень безработицы  5%.     Все человеческие ошибки суть нетерпение, преждевременный отказ от методичности, мнимая сосредоточенность на мнимом деле.

Ф.Кафка.

Tulkoja: Nikolajs Pomeščikovs
Rediģēja: Larisa Pomeščikova