Ģimene

    Sabiedrības un valsts pamats ir ģimene, tajā top valsts nodokļu maksātājs, dzimtenes aizstāvis un valsts vadītājs. Ģimenē mācītais ir pamats visai mūsu dzīvei, mūsu vecāku sniegtais piemērs kalpo kā mēraukla visā dzīvē. Ģimenē veidojas galvenie uzskati par to, kas ir labi vai slikti, pareizi vai nepareizi, godīgi vai negodīgi, tieši ar šo vērtību apgūšanu turpmākajā dzīvē, cilvēks apzinās, ka nodokļi ir jāmaksā, par valsti ir jārūpējas. Ģimene ir visas valsts pamats. Ģimenē top valsts jaunais pilsonis.
  Ģimenē, kurā valda pozitīva atmosfēra, var izaugt pilnvērtīgs pilsonis. Stabila ģimene ir jebkuras sabiedrības mērķis, kriminālas personas, lielākoties, izaug ģimenēs ar sliktu atmosfēru, nepilnās un nelabvēlīgās ģimenēs. Viens no svarīgākajiem valsts nākotnes uzdevumiem ir stipru ģimeņu veidošana, atbalstīšana, jo tajās attīstās visādā ziņā veselīgi valsts pilsoņi. Pozitīvai ģimenes atmosfērai ir jākļūst par visas sabiedrības mērķi. Bērni, kuri jau no bērnības baudīs veselīgu ģimenes gaisotni, zinās kā veidot labas attiecības savā un savu bērnu ģimenē, viņi zinās kā pārvarēt sadzīviskas vai citādas problēmas, kuras bieži kļūst par ģimenes šķiršanās iemeslu. Katra tēva un mātes atbildība ir izaudzināt veselīgu sabiedrības locekli, nevelti musulmaņi ar bērnu audzināšanu pauž mīlestību pret Dievu. Skolās jāmāca stipras ģimenes pamatvērtības - prasmi saprasties; spēju piekāpties un piedot; vēlmi atbalstīt un uzmundrināt; tēva, mātes un bērna pienākumus ģimenē.
   Demokrātija nav anarhija, kurā neievēro nekādus likumus, pienākumus. Sabiedrībā ir jāieaudzina vērtības un pienākuma apziņa, kura sāk strādāt jau zemapziņas līmenī. Trūkst stabilu uzskatu par to, kāda ir vīrieša un sievietes loma ģimenē, tāpēc bieži veidojas situācija, kurā sieviete cenšas sevi apliecināt biznesā, politikā, tā vietā lai kļūtu par vislabāko ģimenes māti, taču tas ir saistīts arī ar vīriešu apjukumu, neizprotot savu - ģimenes galvas un apgādnieka lomu, bez kuras pildīšanas sieviete nevar kļūt par lielisku ģimenes māti. Tas, ko var izdarīt sieviete, nevar vīrietis un otrādi, un ir absurdi daudzos gadījumos runāt par dzimumu līdztiesību, jo tā nav iespējama ne fiziski, ne arī citādi. Piemēram, normāli attīstīts vīrietis nekad nespēs dzemdēt, taču fizisku darbu viņš veiks labāk nekā sieviete utt. Bērnam ir vajadzīgs viss - gan mātes mīļums, gādība un rūpes, gan vīrieša sniegtā drošības sajūta – fiziskā un materiālā. Kā var izveidot stabilu ģimeni, ja tajā nav mātes vai tēva parauga? Mēs, galvenokārt, mācāmies no piemēra, ko dod mūsu vecāki, un ja šis piemērs ir kropļots, tad tāds arī izaugs pilsonis, kurš šo nepilnību nodos tālāk saviem pēcnācējiem.
  Ģimeņu nesaskaņās, bieži tiek uzskatīts, ka sieviete, kā fiziski vājāka, ir cietēja, taču reti tiek runāts par psiholoģiskā terora ietekmi ģimenes attiecībās. Daudzu ģimeņu izjukšanas iemesls ir neuzticība. Arī tā ir problēma, kura rodas no nepietiekamas audzināšanas un vērtību izpratnes. Protams, ir tāda attiecību forma kā poligāmija, taču tā nozīmē vēl lielāku atbildību kā tradicionālā savienībā, taču pie mums to bieži jauc ar vienkāršu izlaidību. Daudzos gadījumos vīrietis nevēlas izjaukt ģimeni, bet sabiedriskā attieksme sievietei to prasa, atsakoties iedziļināties lietas būtībā. Savā laikā kristiešu mormoņi risināja poligāmijas jautājumu, ar mērķi izveidot stabilu ģimenes formu, arī citās pasaules reliģijās tiek risināts stipru ģimeņu un bērnu audzināšanas jautājums, jo ikkatrai sabiedrībai daudz vērtīgāka ir stabila ģimene, kurā ir saticība un kopīgs mērķis - bērnu izaudzināšana, nevis šķirt - ar salauztiem bērnu un vecāku likteņiem.
  Daudzi ģimenes veido nevis, lai audzinātu bērnus, bet lai stiprinātu mīlestību pret partneri un kopības sajūtu, bet, kad mīlestība zūd, izplēn arī kopā būšanas motivācija un ģimene izjūk, paliek vientuļi vecāki un bērni. Taču, jāsaprot, ka svarīgākajai sastāvdaļai attiecībās ir jābūt atbildībai un vēl reiz atbildībai!
  Ir neizturami vērot ģimenes, kuras aizbraukušas uz dzīvi ārzemēs. Kā atgriezt šīs ģimenes? Šeit atkal ir runa par valstiski svarīgu uzdevumu - panākt ātru ekonomikas atveseļošanos!
   Trekno gadu laikā, mūsu vērtību skalas augšgalā visbiežāk atradās nauda, taču šī brīža sarežģītais periods ir licis saprast, ka patiesas vērtības ir sirds siltums un dvēseliskums. Bērni ir ļoti gudri un saprotoši un īpaši šajā laikā ir iespējams izbaudīt patiesu ģimenes vērtību, jo ģimenē ar augstu morāli un vērtībām, naudas trūkums nav šķērslis, vietā stājas atbalsts un sapratne! Taču tur, kur jau iestājas bads, jānāk palīgā valstij!
   Mūsu dzīves apmierinātības un laimes sajūta ir atkarīga, pirmkārt, no mums pašiem, no tā, kā mēs spējam just, nevis no apkārtējiem apstākļiem - otra cilvēka, naudas daudzuma, apstākļiem utt. Meklēsim laimi tuvumā, netiecoties pēc viltus mirāžām! Kā teikts filmā.., mācīsimies smaidīt ar aknām!

Семья

Основой общества и государства является семья, она дает начало и налогоплательщику, и защитнику Родины, и руководителю государства.
Усвоенное в семье проецируется на всю нашу жизнь, пример, данный нашими родителями, служит ориентиром на жизненом пути.
В семье закладываются основные представления о том, что хорошо и что плохо, правильно или не правильно, честь и бесчестье. И, усвоив эти ценности, в дальнейшем человек осознает, что налоги платить надо, о государстве надо заботиться. Семья это основа государства. В семье зарождается новый гражданин  государства. В семье со здоровой атмосферой может вырасти полноценный гражданин. Целью любого общества является создание стабильной семьи.
В не полноценных и не благополучных семьях, в которых правят мрак и хаос, вырастают проблемные члены общества.
   Одной из важнейших задач государства является  создание сильной семьи, ее поддержка, чтобы  в ней вырос полноценный и здоровый гражданин.
Формирование положительного настроения в семье должно стать целью общества.
Дети, которые с младенчества ощущают атмосферу домашнего уюта, достигнув зрелости, знают как наладить правильные отношения  в новой семье и в семьях своих детей. Они также знают как разрешить житейские  и прочие прблемы, которые часто становятся причинами разводов. Каждые отец и мать ответственны за воспитание здорового члена общества, не даром мусульмане в воспитании детей проявляют свою любовь к Аллаху.
   В школах надо учить основам сильной семьи, обязанностям отца, матери и детей, как то: желанию понимать, умению уступать и прощать, способности поддерживать и подбадривать.
   Демократия это не анархия, в которой не существуют законы, обязанности. Общество должно заложить осознание ценностей и обязанностей, которые должны действовать на уровне подсознания.
   Нет устойчивого взгляда на роль мужчины и женщины в современнной семье, поэтому часто возникает ситуация, когда женщина старается утвердить себя
в бизнесе, политике вместо того, чтобы стать мамой самой лучшей семьи.
Также и мужчины в свою очередь не допонимают свою роль главы семьи и добытчика без становления которой, женщина не может стать мамой самой лучшей семьи. Абсурдна сама мысль о равенстве  полов из-за большой разницы в психофизическом устройстве мужчины и женщины. Например, нормально развитый  мужчина  может выполнять физическую работу, а рожать предназначение женщине. Ребенку необходимо все: как материнская ласка, забота и уход, так и безопасность, и надежность в физическом и материальном аспекте, которые должен дать мужчина. Как  можно создать стабильную семью, если отсутствуют образцы матери и отца? Мы, в основном, учимся на примерах наших родителей и, если эти  примеры искажены , расплывчаты, то соответственно этому примеру вырастет гражданин, а затем, эту ущербность он передаст своим наследникам. В семейных неурядицах  часто на виду потерпевшая сторона-женщина, как физически слабейшая, реже говорят о влиянии психологического террора на отношения в семье. Причиной распадов многих семей является неверность. И эта проблема возникает из-за недостатков воспитания и не понимания ценностей.
   Конечно, есть такая форма отношений как полигамия, но она подразумевает еще большую ответственность в традиционном союзе, хотя у нас это чаще называют просто, распущенностью. Во многих случаях мужчина не хочет разрушить семью, но окружающее сообщество требует от женщины сделать это, не вдаваясь в суть отношений в семье. В свое время христианские мормоны разрешали вопросы полигамии с целью создания стабильной формы семьи, и в других странах религии решают вопросы создания сильной семьи и воспитания детей, так как в каждом обществе основная ценность  это стабильная семья, в которой общая цель –воспитание детей, но не распавшаяся  семья, приведшая  к разбитым судьбам детей  и родителей. Многие семьи создаются не с целью воспитания детей, а для реализации возможности  длительных чувственных отношений между партнерами, но, когда  чувства иссякают, уходит интерес к совместному проживанию, надвигается перспектива одиночества. Итак, надо признать, что важнейшей составной частью отношений должно быть чувство ответственности и, еще раз, ответственности.
   С чувством горечи приходится наблюдать за семьями, которые уезжают на проживание за рубеж. Как  вернуть эти семьи на Родину? И здесь снова уместно напомнить о важном для государства задании, -достичь быстрого выздоровления экономики. В так называемые «жирные» годы в верхней части шкалы ценностей  в общественном сознаниии разместились деньги, но трудности текущего периода
невольно приводят к пониманию, что истинной ценностью является тепло сердец и духовность. Дети очень мудры и чутки  и, особенно, в это время есть возможность прочувствовать настоящую цену семьи, так как в семье с высокими моральными установками есть и поддержка, и понимание, и, поэтому, нехватка денег не столь разрушительна. Но к семьям, в которых появилась нужда должно придти на помощь государство.
   Удовлетворенность и ощущение счастья в нашей жизни зависят в первую очередь от нас самих, от того, какова наша способность чувствовать, но не от внешних факторов, как то, богатство постороннего лица, и .т.д.
   Ищем счастье в ближайшем окружении, не гоняемся за обманчивым миражем.
Как сказано в фильме, -учимся улыбаться печенкой!